سلمان فارسی

تاريخچه و معرفي كتابخانه:


كتابخانه موسسه آموزش عالی سلمان درسال 1385 همزمان باشروع فعاليت آموزشي موسسه آغاز به كارنموده است. توسعه كتابخانه باتوجه به اهداف راهبردي موسسه وباتاكيد برفراهم آوري منابع آموزشي وپژوهشي مورد نياز اساتيد ودانشجويان ومطابق با رشته هاي آموزشي موجود درموسسه صورت گرفته است .

منابع كتابخانه موسسه شامل كتابهاي فارسي،لاتين ومرجع، مجلات فارسي ولاتين وهم چنين پروژه ها وپايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان درمقاطع تحصيلي مختلف مي باشد. كتابخانه موسسه دارای بالغ بر 17270منبع از كتب فارسي،لاتين ومرجع و 12671 منبع كتاب الكترونيكي است. علاوه بر این كتابخانه داراي 239 مجله لاتين و 500 مجله فارسي،مجلات تخصصي شامل 5 عنوان مي باشدكه به صورت مشترك براي رشته هاي(برق،حسابداري،نرم افزار،معماري و..) كه به صورت ماهانه براي موسسه ارسال مي شود.254 پروژه كارداني وكارشناسي،1020 نسخه پايان نامه مي باشد.

سيستم چيدمان كتابها درقفسه ها به صورت موضوعي وبراساس رده بندي كنگره امريكاانجام پذيرفته است.
مخزن كتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان به صورت بسته است. ارائه خدمات كتابخانه بابهره گيري ازدوشيوه جستجوي منابع موجود درمخزن به شرح زیر بنيان نهاده شده است و مراجعه کنندگان با كمك این دوشيوه بدرجهت جستجوی منابع با كتابدار همكاري مي نمايند.

الف: سيستم جستجوي منابع با كمك برگه مادر
ب : سيستم جستجوي منابع با استفاده ازرايانه

فضاي كتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان متشكل از يك مخزن،2سالن مطالعه ويژه خواهران وبرادران دانشجو وهمچنين يك سالن مطالعه مرجع است . مراجعه كننده مي تواند كتابهاي مرجع وپايان نامه و نشريات موجود را درآنجا مطالعه نمايد.
درصورتي كه كتاب جديدي خريداري شود ازروي جلد آن اسكن گرفته مي شود وبراي مراجعين كتابخانه به همراه ليست كامل كتابهاي جديد درتابلواعلانات قرارداده مي شود.

ساعات كاري:
ساعات كاري كتابخانه به ترتيب زير مي باشد:

• روزهاي شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبح لغايت 12 عصر در كتابخانه انجام وظيفه مي نمايم.
• ازساعت 12 لغايت 16 كمك به بايگاني وژتون فروختن(ساعات فروش ژتون از 10 لغایت 11:30در مکان کتابخانه ساختمان شماره2)
• ازساعت 13:15 لغايت 14 نمازوناهار

آيين نامه گردش منابع دركتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان:

براي هماهنگي و قانونمندكردن ارائه خدمات گردش كتاب دركتابخانه واستفاده بهينه ازمنابع موجود درموسسه آموزش عالي سلمان اين آئين نامه به شرح زيرمصوب گردیده است.

شرايط ونحوه عضويت :

• ارائه كارت دانشجويي
• تكميل فرم عضويت
• يك قطعه عكس

شرايط امانت :

دانشجويان كارداني وكارشناسي حداقل 2 منبع مي توانند به امانت بگيرند وبه مدت 14 روزآن منبع در دستشان باشد .
اما دانشجويان مقطع ارشد حداقل تا3 منبع مي توانند به امانت بگيرندو14 روز كتاب دراختيارشان است.(كه براي اين دانشجويان كتابخانه به صورت قفسه باز مي باشد.
كتابهاي مرجع ، پايان نامه ها، كه تك نسخه اي مي باشند ونشريات ادواري درتالار مرجع مطالعه مي شود وبه دانشجو جهت امانت داده نمي شوند.تنها كتب فارسي و لاتين امانت داده مي شوند.
كتابها به مدت 48 ساعت بنام مراجعه كننده رزرو مي شوندوپس ازانقصاي مدت دراختيارمتقاضي ديگر قرار خواهد گرفت .
كتاب چنانچه متقاضي ديگري نداشته باشد تمديد مي شوند تاحداكثر 3باربراي شخص امانت گيرنده بلامانع است.
ضوابط مربوط به تاخير درتحويل منابع امانت گرفته شده :
درصورتي كه منابع به امانت گرفته شده درموعدمقرربه كتابخانه برگشت داده نشود مشمول پرداخت جريمه نقدي كه به حساب روزي 100 تومان مي باشد.درصورتيكه منابع به امانت گرفته شده مفقودويا پاره وغيرقابل استفاده باشد دانشجومي بايست عين همان كتاب راخريداري نمايد وبه كتابخانه تحويل دهد.چنانچه نسخه ناپديد شده كمياب باشد دانشجومي بايست خسارتي راپرداخت نمايد كه براساس اين امرقيمت منابع فارسي 10برابرولاتين،مرجع ونشريات 4برابرقيمت روزآن خواهدبود.چنانچه نسخه موردنظرتحويل داده نشودكتابي به وي امانت داده نمي شود.

تبصره 1: براي نگارش پايان نامه دستورات وقواعدي مي باشدكه براي آنكه بتوانند بدرستي پايان نامه راتدوين نمايند گردآوري شده كه به موجب آن دانشجوياني كه ازمهر91 ببعد فارغ التحصيل مي شوند مي بايست رعايت نمايند كه اين قواعد درانتشارات دانشگاه موجود مي باشد
تبصره 2: دانشجو مي بايست يك نسخه ازپايان نامه خود رابه همراه يك لوح فشرده تحويل كتابخانه بدهند.
تبصره 3: منابعي دركتابخانه موجودمي باشدشامل مواردذيل است:
كتب فارسي،كتب لاتين،پايان نامه هاي مقطع كارشناسي دررشته هاي مختلف،نشريات ادواري،كتابهاي الكترونيكي يا E Book موجود مي باشند.

دانلودها:

آيين نامه گردش منابع دركتابخانه موسسه آموزش عالي سلمان.

نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی موسسه آموزش عالی سلمان

آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه های ارشد موسسه آموزش عالی سلمان

الگو راهنمای دانشجویان ارشد برای نگارش پایان نامهخبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی