چاپ کردن این صفحه

فراخوان کاردانشجویی

به منظور مشارکت بیشتر دانشجویان در امور فرهنگی و فوق برنامه و کار در کافی نت موسسه

از کلیه دانشجویان علاقه مند جهت فعالیت در امور دانشجویی و فرهنگی در قالب کار دانشجویی با بهره گیری حقوق و دستمزد دعوت به عمل می آید .

برای هماهنگی و ثبت نام به امور دانشجویی و فرهنگی موسسه مراجعه فرمایید.

تلفن تماس:   38650376

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سلمان