چاپ کردن این صفحه

فراخوان تشکیل انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای

به منظور تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای فعالیت های جمعی علمی و بهره گیری از خلاقیت های دانشجویی، از کلیه دانشجویان مستعد و ممتاز دعوت می شود، جهت « نامزدی» عضویت در« انجمن علمی دانشجویی موسسه آموزش عالی سلمان» برای حضور در انتخابات «آبان ماه انجمن های علمی» به امور دانشجویی و فرهنگی جهت ثبت نام مراجعه فرمایند.

با حضور در انجمن علمی می توانید فعالیت های ذیل را انجام دهید:

1- برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

2- برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره ها، کنفرانس ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

3- تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم افزار های رایانه ای و فیلم های علمی آموزشی

4-برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای علمی از مراکز علمی و صنعتی و فناوری

5- حضور در نمایشگاه بین المللی در هفته پژوهش

6- برخورداری از حمایت و تشویق مادی و معنوی موسسه از ابتکارات، خلاقیت های علمی و فعالیت های پژوهشی و اختراعات دانشجویی

7- امکان همکاری با شورای تخصصی پژوهشی و فناوری موسسه و پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

دانشجویانی که در انجمن علمی حضور فعال و مستمر داشته باشند می توانند از مزایای مالی همکاری در قالب«کار دانشجویی» بهره مند شوند.

معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه آموزش عالی سلمان