بسمه تعالی

 

مقدمه:  به منظور ارتقای سطح پژوهش موسسه آموزش عالی سلمان و تشویق اعضای هیات علمی و دانشجویان آن برای افزایش سهم موسسه در تولید علم این آئین نامه تدوین و ارائه شده است.

 ماده ۱. منظور از این آئین نامه تشویق چاپ مقاله های پژوهشی است که پدید آورنده آن به صورت رسمی و قانونی مقاله را با آدرس موسسه چاپ نموده باشد.

ماده ۲. مقاله های چاپ شده توسط اعضاء هیات علمی و یا دانشجویان به یکی از صورت های زیر مشمول تشویق قرار می گیرند:

الف: مقاله های علمی – پژوهشی چاپ شده در مجلات ISI و ISC با یک پدیدآورنده به میزان حداکثر ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

ب: مقاله های علمی – پژوهشی چاپ شده در مجلات مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری به میزان حداکثر ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

ج: مقاله های علمی – مروری و علمی – ترویجی  به میزان حداکثر ۴/۰۰۰/۰۰۰   ریال .

  ماده ۳.

-اگر مقاله تنها یک پدید آورنده داشته باشد حداکثر ۸/۰۰۰/۰۰۰ ، ۶/۰۰۰/۰۰۰ ویا ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

-اگر مقاله دو پدید آورنده داشته باشد  بدون  توجه به  ذکر اولویت هرکدام حداکثر ۴/۸۰۰/۰۰۰ ریال، ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال و یا ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال .

-اگر مقاله سه پدید آورنده داشته باشد بدون توجه به ذکر اولویت هرکدام حداکثر  ۳/۲۰۰/۰۰۰ ریال، ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال و یا ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال.

-اگر مقاله چهار و یا بیشتر  پدید آورنده داشته باشد بدون توجه به ذکر اولویت هرکدام حداکثر، ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد نفرات، ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد نفرات و یا ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد نفرات.

ماده ۴. مبالغ تشویقی به هریک از پدیدآورندگان هر مقاله علاوه بر امتیازهای مقاله در ارتقاء سطحی و عمقی اعضاء هیات علمی خواهد بود.

ماده ۵. تشخیص درستی مدارک، اعتبار  و سطح مجله و میزان پرداخت به عهده کمیته پژوهشی موسسه می باشد.

 ماده ۶.  این آئین نامه با یک مقدمه و ۶ ماده در تاریخ ۲۱/ ۸/ ۹۴ به تصویب اعضاء هیات موسس موسسه آموزش عالی سلمان رسید.

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی