بسمه تعالی

مقدمه : به منظور تبادل فکری و پژوهشی و ارتقای سطح پژوهش موسسه آموزش عالی سلمان و تشویق اعضاء هیات علمی و دانشجویان آن به شرکت در کنفرانس های بین المللی و ملی در حیطه پژوهش های تخصص خودشان این آئین نامه تدوین و ارائه شده است.

 

ماده ۱. منظور از این آیین نامه تشویق شرکت کنندگان در کنفرانس های علمی و بین المللی و ملی است که علاوه بر شرکت به ایراد سخنرانی و چاپ مقاله در مجموعه مقاله های مربوط به کنفرانس با آدرس موسسه آموزش عالی سلمان اهتمام نموده باشند.

ماده ۲. شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی همراه با ارائه سخنرانی و چاپ مقاله در ویژه نامه کنفرانس توسط یک نفرحداکثر دومورد  در سال و هرمورد حداکثر مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال  و  در کنفرانس های ملی  هرموردمبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال .

ماده ۳. اگر مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی با آدرس موسسه توسط دو پژوهشگر چاپ شده باشد به پژوهشگر سخنران مبلغ   ۲/۴۰۰/۰۰۰ ریال و به پژوهشگر دیگر مبلغ   ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال  و در کنفرانس ملی به ترتیب  ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال و ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۴.  اگر مقاله ارایه شده در کنفرانس بین المللی با آدرس موسسه توسط سه پژوهشگر و یا بیشتر چاپ شده باشد به هرکدام مبلغ   ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد نفرات و در کنفرانس ملی مبلغ  ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقسیم بر تعداد نفرات تعلق خواهد گرفت.

ماده ۵. مبالغ تشویقی به هر یک از پژوهشگران شرکت کننده در کنفرانس همراه با چاپ مقاله علاوه بر امتیاز های مقاله های علمی در کنفرانس در ارتقاء سطحی و عمقی اعضاء هیات علمی خواهد بود.

ماده ۶. تشخیص درستی مدارک، اعتبار کنفرانس و میزان پرداخت به عهده کمیته پژوهشی موسسه می باشد.

ماده ۷.  این آئین نامه با یک مقدمه و ۷ ماده در تاریخ  ۲۱/ ۸/ ۹۴ به تصویب اعضاء هیات موسس موسسه آموزش عالی سلمان رسید.

خبرنامه سایت

با عضویت در خبرنامه سایت از جدیدترین و آخرین اخبار موسسه مطلع شوید .

ریاست موسسه

همه ما مسئولین در موسسه آموزش عالی سلمان با آرزوی شادی و موفقیت برای همه جوانان کشورمان آماده ایم که هر نوع همکاری با شما برای ایجاد محیطی آرام بخش کاملا علمی و فرهنگی اجتماعی در این موسسه داشته باشیم و بنابراین از هرگونه پیشنهاد و ارائه راه حل استقبال میکنیم.

 

تشکل های دانشجویی